مهارت های شناختی

دقت و تمرکز

حدس تصویر

آمادگی برای نوشتن مازها

آموزش رنگ

پازل آدمک حیوانات